Zdravotní tělesná výchova ZTV

Zdroj: fakulta sportovních studií MU, 2012. Redakčně upraveno, kráceno.
https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/ztv/doc/ztv.pdf


Definice

Zdravotní cvičení (ZTV - zdravotní tělesná výchova) je označení učebního procesu vedeného kvalifikovaným trenérem, jehož hlavním posláním je zprostředkovat zdravotně oslabeným (tzv. zdravotní skupina III.) pohybovou kompetenci. Význam zdravotního cvičení vzrůstá vzhledem k civilizačním chorobám, životnímu stylu a především sedavému zaměstnání, jež ohrožují naše zdraví. Kvalifikovaný trenér / instruktor / cvičitel ZTV nenahrazuje fyzioterapeuta ani lékaře. Po důkladné diagnostice pomáhá zdravotně oslabeným k nápravě špatných pohybových vzorců a dýchacích stereotypů cíleným protahováním zkrácených, uvolňováním přetížených a posílením oslabených svalů a zvýšením mobility kloubů. S přihlédnutím ke zdravotnímu stavu a biologickému věku svého klienta, pomáhá zlepšit jeho kondici a vézt ho k plnohodnotnějšímu životu.

Zdravotní skupiny

Podle směrnice MZ ČR č. 3/1981 a metodického pokynu MZ ČR z prosince 1990 "Úprava a výklad směrnice č. 3/1981 MZ ČR o péči a zdraví při provádění TV a sportu" byla naše populace rozdělena do 4 zdravotních skupin:

 • I. jedinci zdraví, přiměřeně vyvinutí s vysokým stupněm trénovanosti, připraveni k plnému tělesnému zatížení
 • II. jedinci zdraví, méně trénovaní
 • III. jedinci zdravotně oslabení
  (trvalé nebo dočasné odchylky tělesného vývoje, tělesné stavby a zdravotního stavu) – mají určitá omezení
 • IV. nemocní jedinci

Každé této skupině odpovídá příslušná forma tělesné výchovy / cvičení:

Zdravotní skupiny I. a II.

Formy tělesné výchovy: TV v plném rozsahu, sport bez omezení
Zajištění tělovýchovného procesu: Učitel / cvičitel / instruktor / trenér TV

Zdravotní skupina III.

Formy tělesné výchovy: ZTV, omezená sportovní činnost dle druhu oslabení
Zajištění tělovýchovného procesu: Kvalifikovaný učitel / cvičitel / instruktor / trenér ZTV

Zdravotní skupina IV.

Formy tělesné výchovy: Léčebná TV (LTV)
Zajištění tělovýchovného procesu: Fyzioterapeut

Podle uvedených směrnic mají lékaři základní péče posuzovat schopnost a způsobilost k povinné a organizované zájmové TV a sportu. (Pozn.: doporučit / povolit cvičení v dané zdravotní skupině).

Cíle a úkoly ZTV

Cílem ZTV je racionálním způsobem odstranit nebo zmírnit zdravotní oslabení, posílit organismus, a vytvořit tak předpoklady pro všestranný harmonický vývoj zdravotně oslabeného jedince. Poskytnout zdravotně oslabenému možnost sportovního vyžití ve vztahu k jeho schopnostem a zdravotnímu stavu.

Uvedenému cíli jsou podřízeny tyto úkoly:

 • Zdravotní
  Příznivě ovlivňovat zdravotní oslabení (specifické dle druhu oslabení – udržet, případně zlepšit, nezhoršovat!).
 • Vzdělávací
  Vybavit cvičence základními pohybovými dovednostmi a návyky, prohloubit znalosti o vlastním zdravotním oslabení (vhodné a nevhodné pohybové aktivity, jejich dávkování, …).
 • Výchovné
  Vést k trvalému pohybovému režimu a utvářet pocit sebedůvěry ve vlastní schopnosti (dodržování zásad TV procesu – pravidelnost, rozvoj psychických a sociálních schopností – vyrovnat se s určitým handicapem, komunikace, …).

Diagnostika

Je základním zdrojem informací o zdravotním stavu a úrovni funkce pohybového aparátu.

Zdroje informací:

 • Cílené testování - aspekce, palpace, testy pohybového aparátu a svalových dysbalancí.
 • Od samotného cvičence - jeho subjektivní potíže, pocity při cvičení, psychický stav, životospráva.
 • Od lékaře - úroveň celkového zdravotního stavu, výsledky zátěžových testů, potřebná doporučení.